banner two faces 960 253

פטירתו של חבר הנהלת צ'יימס ישראל, מר יהודה ויילר

עמותת צ'יימס ישראל מרכינה ראשה ומשתתפת בצער המשפחה עם פטירתו של חבר ההנהלה, מר יהודה ויילר.

Vailer Letter