banner two faces 960 253

קציני צה"ל מצאלים הגיעו ליום התנדבות במע"ש אחיקם של עמותת צ'יימס ישראל

לקראת חג פורים הקרב ובא הגיעו קציני היחידה להתנדב ולסייע למשתקמי העמותה בעבודת אריזת משלוחי מנות לקראת החג.
חלק מהקצינים התנדבו בעבר בצ'יימס ישראל כשהיו תלמידים בבית הספר, ועל כן היתה תחושה של סגירת מעגל.
קציני היחידה התרגשו והרגישו גאווה וסיפוק להיות חלק ממערך של עשייה חשובה לקידום ותרומה לקהילה.

      A5