banner two faces 960 253

ברכת מנכ"ל עמותת צ'יימס ישראל, ג'ורג' צימרמן, ראש השנה תשע"ט

שנת תשע"ט בפתח ואנו בעמותת צ'יימס ישראל מסתכלים בסיפוק רב על שנה נוספת שחלפה שהיתה מרובה בעשייה ובפעילות מגוונת אשר באה לביטוי בכל תחומי פעילות העמותה:
טעימה קצרה:
בתחום מעונות יום שיקומיים –

  • נפתחה כיתת תקשורת ל-כ-20 פעוטות אוטיסטים במעון "אור" מודיעין, מכבים, רעות.
  • הסתיים הליך בניית מערכת איכות -ISO9001 למעונות היום השיקומיים.

בתחום מרכזי רש"ת –

  • בחודש מרץ השנה נפתחה תכנית "מכללה תעסוקתית" – בשיתוף העמותה ואוניברסיטת בר אילן ל-10 בוגרים, שישולבו במשך שנתיים יומיים בשבוע בלימודים באוניברסיטת בר אילן, ו-3 ימים בהכשרה מקצועית בבי"ח הווטרינרי בבית דגן.
  • תכנית הדרכה פרטנית וקבוצתית למשפחות במע"ש טייבה.

בתחום מרכזי יום שהות ארוך – פרויקטים בשילוב הקהילה:

• "האות הבינלאומי" – מופעל מזה שנה במרכז יום ארוך "עמל" חולון, בעקבותיו הגיעה משלחת מכובדת מאנגליה ואף התארחנו בבית השגריר הבריטי במעמד נשיא המדינה ומכובדים רבים בהשתתפות יו"ר העמותה, ילדים נציגי המועדונית ומשפחותיהם.
• "מתחברים" – שילוב סטודנטים מאוניברסיטת ת"א + 6 סטודנטים מהמגזר הערבי ב"הצרי" בצפון ת"א.

 

כ"א-הדרכה והכשרת עובדים –

  • הוספת אנשי מקצוע כגון יועץ חינוכי, הנותן מענה בתחומי הטיפול והחינוך ורכזת פיתוח הדרכה – פיתוח תכניות תוכן מותאמות.
  • נבנתה תכנית להדרכה והכשרת כוח אדם לכלל עובדי העמותה בחלוקה לתחומי הטיפול השונים ולמסגרות.
  • קורס ניהול ידע למנהלי המסגרות כחלק מהכשרתם לניהול הידע כחלק אינטגרלי בתפקידם ועדכון מערך האיכות.
  • זו השנה הרביעית שמתנהל בעמותה תהליך מובנה לכלל העובדים בארגון, להגשת בקשות לסיוע במימון לימודים (בעלות של מעל 1000 ₪ ) והכשרתם כחלק מהעצמתם וצמיחתם לאנשי מקצוע טובים יותר.
  • טכנולוגיה ותשתיות – הקמת תשתיות טכנולוגיות מותאמות לעבודה עם חניכים ומשתקמים ורכישת אייפדים כחלק מקידומם ומימוש הפוטנציאל. בנוסף שדרוג ורכישת מחשבים עבור מנהלים והצוותים.
  • גם השנה נמשיך להתמודד עם האתגרים ולפעול במלוא המקצועיות, במבט אל העתיד לעבר הגשמת חזוננו – להעניק למקבלי השרות שלנו אנשים בעלי הצרכים המיוחדים, שירות מקצועי לקידומם ושילובם בחברה תוך כדי שיפור איכות חייהם וחיי משפחתם בהתאמה ליכולותיהם וכישוריהם.

הישגיה הרבים של העמותה הינם הודות לצוות העובדים המסור והמקצועי השוקד יום ביומו במסירות אישית ומקצועית בבניית תכניות אישיות, ישיבות צוות, למידה ומחשבה רבה. לוועד המנהל של העמותה המורכב ממתנדבים מכל שכבות הציבור, הם שותפים ומסייעים לעמותה לקידום מטרותיה, ולכל מתנדבי העמותה: סטודנטים, מלגאי קרן אימפקט, בני/ות שרות לאומי ומתנדבים עצמאים הפרוסים ברחבי הארץ במסגרות העמותה.
אני מזמין אתכם גם השנה להיות מעורבים, ליטול חלק, להתנדב ולהשפיע כל אחד בסביבתו למען קידום מטרותיה של העמותה לקידומם ושילובם של אנשים עם מוגבלויות בישראל.

בברכת שנה טובה ומוצלחת לכם ולמשפחתכם,
ג'ורג' צימרמן – מנכ"ל
עמותת צ'יימס ישראל