banner two faces 960 253

שיתופי פעולה

עמותת צ'יימס ישראל מאמינה בעבודה בשיתוף פעולה בין אנשים, גופים ממשלתיים ופרטיים, ארגונים ועמותות לשם השגת מטרותיה.

העמותה פועלת בשיתופי פעולה מגוונים למען שילובו של האדם עם הצרכים המיוחדים בקהילה והעלאת איכות חייו.

העמותה מקיימת שיתופי פעולה רבים בתחומי עשייתה המגוונים, במטרה להיטיב עם לקוחותיה, לאגם משאבים ולהביא למתן מענה משופר וחדשני לצורכיהם של אנשים עם צרכים מיוחדים בישראל.

העמותה מקיימת שיתופי פעולה מקצועיים

ושיתופי פעולה עיסקיים

נשמח להיפתח לעוד שיתופי פעולה עם הקהילה בתחומים שונים למטרות משותפות. 

עמותת צ'יימס ישראל מקיימת שיתופי פעולה עיסקיים רבים עם שותפים עיסקיים בקהילה במטרה להביא לקידום ושיקום מירבי של אנשים עם צרכים מיוחדים.

בתחום השיקום התעסוקתי מקיימת העמותה שיתופי פעולה רבים עם יזמים ובעלי עסקים כך ששני הצדדים יוצאים נשכרים מהשותפות.

עמותת צ'יימס ישראל מקיימת שיתופי פעולה מקצועיים רבים לטובת השגת יעדיה ולמען אנשים עם צרכים מיוחדים.