banner chiken 960 253

Social Clubs

Social Clubs

עמותת צ'יימס ישראל מפעילה שני מועדונים לשעות הפנאי לאנשים בוגרים עם צרכים מיוחדים בגילאי 21+, שאינם יכולים לצרוך שירותים אלו בקהילה בסמוך לאזור מגוריהם.

הפעלת המועדונים החברתיים נותנת הזדמנות של ממש לפעילות פנאי, חברה והעשרה המותאמת לצורכיהם של המשתתפים.

ההשתתפות בפעילות המועדונים מאפשרת לאנשים בוגרים עם צרכים מיוחדים להשתייך לקבוצה חברתית , ליצור חברויות ולפוגג את תחושת הבדידות שקיימת לעיתים בקרב אוכלוסייה זו.

המועדונים פועלים בפיקוח ומימון משרדי הממשלה –רווחה ובריאות ובשיתוף הרשויות המקומיות.

לפרטים נוספים –

מרכז "פנאי לנפש" לאנשים עם נכויות נפשיות

מרכז "ענבלים" לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית