banner black faces 960 253

תוכנית חומש 2019 -2015

צ'יימס ישראל היא עמותה גדלה ומתפתחת המרחיבה ומשפרת כל העת את שירותיה. העמותה נוסדה בשנת 1991 כמלכ"ר במטרה להעניק שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים.

אנו שמחים להציג את תכנית העבודה המפורטת החמש-שנתית של העמותה לשנים 2015- 2019 .

 

החזון נקבע –

o למתן שירות מותאם לפרט ברמה הגבוהה ביותר, באמות מידה אחידות ובשיטות עבודה מתקדמות ועדכניות.
o להיות עמותה מובילה בפיתוח תכניות ושירותים עבור אנשים עם צרכים מיוחדים.

 

היעוד של הארגון נקבע –
o  לפעול לשיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים, ממגזרים שונים, באמצעות מתן מגוון שירותים מקצועיים עדכניים ובאיכות גבוהה.
o לפעול לכניסה לתחומים מקצועיים ייחודיים ולפתח ידע ומומחיות בהם.

 

התוכנית החמש-שנתית כוללת נתוני רקע אודות העמותה לשנת 2015, פירוט רצף השירותים המופעלים כיום על ידי העמותה, סקירה וניתוח נתונים ומגמות בהתפתחות העמותה בעשור האחרון.

תכנית החומש המפורטת בטבלאות מבוססת על 10 המטרות שנקבעו לעמותה לשם מימוש חזונה ויעדיה בשנים 2015 -2019: פיתוח תכניות מקצועיות ושיטות טיפול ייחודיות, שיפור והרחבה של השירותים למקבלי השירות מעל הסטנדרט הממשלתי, מדידה שיטתית של ביצועים, כוח אדם מוכשר, מאומן ומודרך היטב לתפקיד, שימור ופיתוח תקשורת אפקטיבית עם גורמי ממשל, שיפור תנאים פיזיים (למקבלי שירות ולעובדים), להגיע לעצמאות כלכלית, פיתוח מערכת של ארגון לומד, פיתוח מודעות ציבורית לעמותה, הגדלת חשיפה לציבור הרחב ושותפות עם הקהילה והמשפח, פיתוח והתאמה של המבנה הארגוני לשינויים בתחום.

כתיבת תוכנית חמש-שנתית הינה פועל יוצא של המטרה שהציבה לעצמה העמותה למתן שירותים המבוססים על תהליכים מובנים של תכנון וביצוע מדידים ויכולת להערכת תוצאות. אנו שמחים על תהליך כתיבת התוכנית ועל התוצר הסופי ובטוחים שבאמצעותו נצליח להוביל את העמותה למימוש חזונה ויעודה.

התוכנית, שנבנתה על ידי האנשים המובילים את העמותה, מקובעי המדיניות והרמה המבצעת, תקדם את העמותה בשנים הקרובות למימוש חזונה ויעודה תוך שמירה על רמת שירות מקצועיות גבוהה, ואיכות בניהול ושיפור מתמיד.

 

להעמקה והרחבה מצ"ב תקציר תוכנית החומש של העמותה לשנים 2019 -2015.

   

דרך תוכנית החומש אנו מובילים את עמותת צ'יימס ישראל בבטחה לעבר צמיחה, התפתחות וביסוס מעמדה כגוף המעניק שירותים איכותיים, חדשניים ומונגשים באופן מרבי לאנשים עם צרכים מיוחדים

 

 

קבצים מצורפים להורדה

logos