banner black faces 960 253

הנהלה ציבורית

חברי וועד המנהל

 • גב' שולמית גילדנר - יו"ר
 • ד"ר אבי רמות - סגן יו"ר
 • מר מרטין ס. למפנר
 • ד"ר גלעדה אבישר
 • מר רוני שטייניץ
 • ד"ר מאיר חובב
 • מר בלקוול טרנס
 • מר יחיאל נרקיס
 • מר רונן צדוק
 • ד''ר גילה ווגל
 • מר רוני טל

 

 חברי אסיפה כללית

 •  יו"ר שולמית גילדנר
 • ד"ר אבישר גלעדה
 • מר טרי אלן פרל
 • ד"ר גילה ווגל
 • מר אלן מנהיים
 • ד"ר מאיר חובב
 • מר רוני טל
 • מר מרטין למפנר
 • מר טרנס בלקוול
 • מר יחיאל נרקיס
 • מר רונן צדוק
 • מר אבי רמות
 • מר רוני שטייניץ
 • גב' טרי קולרד
 • גב' ססיל פוקס
 • גב' שאונה גוטליב
 • רו"ח יובל רשפי
 • מר שלמה זוהר

 

חברי וועדת ביקורת

 • יו"ר: רו"ח רשפי יובל
 • שלמה זהר

 

logos